Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży
EURO-SPEC Spółka z o.o.
z siedzibą w Imielinie przy ulicy Nowozachęty 32
KRS: 0000689387, NIP: 6462957250, REGON: 367929177

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez EURO-SPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ulicy Nowozachęty 32, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689387, NIP: 6462957250, REGON: 367929177, zwana dalej „Sprzedawcą”. Sprzedawca oraz Kupujący zwani są łącznie „Stronami”.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS„, stanowią integralną część wszystkich transakcji handlowych pomiędzy Stronami, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, o ile z pisemnej umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym nie wynika inaczej.
 3. Niniejszy OWS jest kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług, a wszelkie inne uregulowania takie jak regulaminy, warunki ogólne, ustalenia ustne, itp. stosowane lub przywołane przez Kupującego nie mają zastosowania miedzy Stronami.
 4. OWS zostaje przyjęty, jako zaakceptowany przez Kupującego przy pierwszej realizacji zamówienia. Pierwsza akceptacja zamówienia oznacza zaakceptowanie OWS również dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży towarów i usług. Sprzedawca udostępnia OWS na swojej stronie internetowej www.euro-spec.pl , dla której dokładny adres zawarty jest na dokumencie potwierdzającym zamówienie przez Sprzedawcę. Ponadto Sprzedawca wskaże miejsce udostępnienia na swojej stronie internetowej lub dostarczy pocztą elektroniczną Kupującemu wraz z potwierdzeniem pierwszego zamówienia lub na jego żądanie, plik w formacie PDF (ang. Portable Document Format) zawierający treść OWS.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zaakceptowane wyraźnie w tej samej formie przez Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie (wymagana forma pisemna) o nie akceptowaniu OWS, Sprzedawca wstrzymuje wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia o akceptacji OWS lub podpisaniu pisemnej umowy sprzedaży na warunkach uzgodnionych przez Strony.
 6. W razie sprzeczności treści umowy z OWS Sprzedawca i Kupujący związani są umową.
 7. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych Kupującemu przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 8. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedawcy odpowiada wyłącznie Kupujący.
 9. Zamówienie jakie składa Kupujący musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym towarze lub usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na ofertę Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedziło złożenie zamówienia) oraz dane dotyczące oczekiwanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia i/lub specjalnych wymagań dotyczących towaru.
 10. Umowa sprzedaży towarów lub usług zostaje zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego na piśmie bądź przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Sprzedawcę w taki sam sposób tego zamówienia, względnie przez podpisanie przez Strony pisemnej umowy. Przyjmuje się, iż dokonanie modyfikacji złożonego zamówienia lub zapytania ofertowego poczytuje się jako nowe zamówienie lub zapytanie ofertowe.
 11. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczać „milczącego przyjęcia zamówienia”, chyba że Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania.
 12. Umowę sprzedaży towarów lub usług rozumie się za zawartą na podstawie oferty Sprzedawcy w momencie, gdy Kupujący złoży u Sprzedawcy zamówienie zgodne z otrzymaną ofertą. Jeżeli zamówienie nie zgadza się ze złożoną przez Sprzedawcę ofertą, do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług wymagane jest potwierdzenie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 13. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio. 
 14. Fakt przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo postawy Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 15. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
 16. W razie wątpliwości za miejsce wykonania umowy uważa się siedzibę Sprzedawcy.

II. Terminy i warunki płatności

 1. Umowy sprzedaży towarów i usług zawierane pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym stanowią transakcję handlową, do której stosuje zapisy obowiązującą w dacie zawarcia umowy, regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. Strony zgodnie ustalają, że podpisując niniejszą umowę wyrażają zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny towarów na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie wskazanym na fakturze, a w razie braku wskazania takiego terminu na fakturze, termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Zapłata za faktury wystawiane przez Sprzedawcę następuje bez kompensaty lub potrąceń wzajemnych roszczeń, chyba że Sprzedawca, pod rygorem nieważności, na piśmie wyrazi zgodę na taką kompensatę lub potrącenie.
 5. Sprzedawca może, na wniosek Kupującego udzielić tzw. kredytu kupieckiego, który skutkuje odroczeniem terminu płatności. W przypadku braku zgody Sprzedawcy na odroczenie terminu płatności w całości lub części na zamówiony towar, powszechnie obowiązującą formą płatności jest 100% przedpłaty w takiej części w jakiej Kupujący nie uzyskał prawa do odroczenia terminu płatności.
 6. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosowania pozostałych rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 8. Kupujący, pod rygorem nieważności na podstawie pisemnego oświadczenia, może odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy. Odstąpienie częściowe lub całościowe wymaga zgody Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 25% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia. W takiej sytuacji przedpłaty dokonane przez Kupującego zaliczone zostaną w poczet kar umownych.
 9. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru w całości bądź w części Sprzedawca ma prawo obciążyć go karą umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia. Naliczenie kar umownych za opóźnienie z odbiorem towaru nie wyłącza naliczenia kar umownych z innego tytułu.
 10. Przyjmuje się, iż opóźnienie Kupującego z odbiorem towaru przez okres 7 dni kalendarzowych równoznaczne jest ze złożeniem przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co upoważnia Sprzedawcę do naliczenia kar umownych zgodnie z punktem 8.
 11. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, obejmującego w szczególności koszty związane z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia.
 12. W sytuacji wystąpienia opóźnień w płatnościach – niezależnie od ustalonego z Kupującym harmonogramu dostaw, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy do Kupującego. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy za szkody powstałe na skutek skorzystania przez Sprzedawcy z tego uprawnienia.
 13. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności z góry (przedpłata), albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 14. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności i samej płatności.

III. Ceny

 1. Ceny towarów podawane są w kwocie netto i w walucie polski złoty lub euro, a realizacja umowy odbywa się według reguł określonych w Incoterms (międzynarodowe warunki sprzedaży), chyba że z pisemnej umowy lub potwierdzonego zamówienia wynika inaczej.
 2. W razie wątpliwości Sprzedawca wystawiania faktury w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku zawsze jest wyrażona w walucie polskiej.
 3. Ceny podane w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany, przyjmuje się ważność 7 dni, od daty ogłoszenia oferty. Oferta, poza upływem oznaczonego terminu, traci również ważność w przypadku wyczerpania oferowanego artykułu.
 4. Wszystkie koszty dodatkowe, wynikające z realizacji zamówienia a wpływające na jego wartość np: przepakowanie, cięcie, transport, itp. muszą być uzgodnione przed złożeniem zamówienia.
 5. Wszelkie zmiany wartości zamówienia po jego złożeniu na przykład rabat (zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru) wymagają odrębnych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. Przejście ryzyka, dostawa, wysyłka

 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.
 2. Jeśli Kupujący w danym dniu nie przyjmie dostawy towaru, Sprzedawca może umieścić towar w magazynie informując Kupującego, iż jest gotowy do odbioru. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami transportu, magazynowania oraz wystawić Kupującemu fakturę VAT za towar, uznając go za dostarczony.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru we własnym zakresie lub zamówienia dostawy organizowanej przez Sprzedawcę nie później niż do 7 dni roboczych od momentu poinformowania drogą mailową o takiej możliwości. W przeciwnym razie Sprzedawca może obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami w wysokości 15 Euro za tonę przygotowanego do odbioru towaru za każdy miesiąc przechowywania i zaliczyć przedpłatę na pokrycie tych kosztów. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru przez okres trzech miesięcy (90 dni kalendarzowych), po upływie tego terminu Sprzedawca może towary zezłomować lub sprzedać innemu kontrahentowi bez wcześniejszego poinformowania o tym Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego różnicą (szkodą) powstałą w wyniku sprzedaży po niższej cenie.
 4. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), obowiązują następujące wzajemne uregulowania:
  1) Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek towaru ze środka transportu.
  2) Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
  ograniczeniach technicznych oraz czasowych związanych z rozładunkiem środka transportu.
  3) W przypadku, jeśli rozładunek towaru ze środka transportu będzie niemożliwy lub opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca zachowuje prawo do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 10% wartości towaru, bez względu na wysokość poniesionej szkody Jeśli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca zachowuje prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi
  związanymi z tym kosztami (wysokość odszkodowania).

V. Zgodność ze specyfikacją – sprawdzenie towaru

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawionych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony w pisemnej umowie lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. Towar jest zgodny z zamówieniem lub odrębną pisemną umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on lub w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez Strony specyfikacji.
 1. W odniesieniu do dostaw towaru obowiązują aktualne normy europejskie i krajowe. Jeśli zamówienie nie określa żadnych specjalnych parametrów produktu oraz nie precyzuje jednoznacznie jego przeznaczenia, towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy zgodny z przyjętymi normami,
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. Porady Sprzedawcy nie zwalniają Kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę towaru pod kątem przydatności do przewidywanych sposobów przetwarzania i zastosowań. Kupujący podejmuje się wykorzystania i przetwarzania towaru wyłącznie na własne ryzyko.
 3. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 4. W razie wątpliwości Sprzedawca gwarantuje, jakość towaru jeśli wręczy Kupującemu pisemny dokument gwarancyjny.
 5. Kupujący zobowiązany jest prawidłowo zgłosić reklamację (zgodnie z poniżej zamieszczonym punktem 8 niniejszych OWS). W razie zgłoszenia reklamacji w sposób dowolny, z pominięciem lub naruszeniem zapisów poniższego punktu OWS, takie zgłoszenie reklamacji pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady, wskazanie wadliwej ilości, zdjęcie etykiety gdzie zawarto wszystkie niezbędne informacje umożliwiające identyfikację materiału oraz zdjęcie wady, jeśli jest możliwe do wykonania.
 7. Kwestionowany przez Kupującego towar winien być dostępny u Kupującego do dyspozycji Sprzedawcy w formie umożliwiającej jego oględziny oraz przeprowadzenie badań do chwili przesłania pisemnej informacji przez Sprzedawcę. Jeżeli przy podaniu wad zgłoszonych przez kupującego okaże się, iż stwierdzone wady nie istnieją, to Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów przeprowadzonych badań i ekspertyz.
 8. Sprzedawca w przedmiocie uznania lub nie uznania reklamacji, przedstawi swoje stanowisko w ciągu 21 dni roboczych. Termin do złożenia stanowiska liczony jest dopiero od momentu prawidłowo zgłoszonej reklamacji.
 9. Jeżeli jednak Sprzedawca uzna, że konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy w zakresie prawidłowo zgłoszonej reklamacji, stanowisko Sprzedawcy co do uznania lub nie uznania reklamacji zostanie wyrażone w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty uzyskania przez Sprzedawcę specjalistycznej ekspertyzy.
 10. Jeżeli towar został przetworzony przez Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygasa.
 11. W przypadku gdy, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad, wymiana towaru nastąpi niezwłocznie po uznaniu, odpowiedzialności gwarancyjnej przez Sprzedawcę, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości niezwłocznego dostarczenia towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej realizacji jego
  zamówienia.
 12. Podczas realizowania dostaw ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10%. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, jednakże nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
 13. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z informacjami podanymi w Potwierdzeniu Zamówienia, a także do sprawdzenia, czy towar nie ma widocznych uszkodzeń.
 14. W razie wątpliwości co do wagi towaru decyduje waga ustalona przez Sprzedawcę.
 15. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania towaru, Kupujący nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, towar uznaje się za zaakceptowany przez Kupującego. Po upływie tego terminu odpowiedzialność za wady możliwe do wykrycia w wyniku normalnych oględzin, oparta na dowolnej podstawie prawnej jest wyłączona.
 16. Sprzedawca nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków czy niezgodności towaru z zamówieniem, jeżeli można je było wykryć w wyniku normalnych oględzin, a oględzin takich nie przeprowadzono.
 17. O wadach, które ze względu na ich charakter nie mogły być ujawnione w chwili dostawy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę pisemnie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub pocztą e- mail), niezwłocznie po ich stwierdzeniu, lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy (Klient ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru). Po upływie tego terminu odpowiedzialność Sprzedawcy za wady, oparta na dowolnej podstawie prawnej wygasa.
 18. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w granicach adekwatnego związku przyczynowego, związanego z dostawą towarów Kupującemu. Do powstania odpowiedzialności Sprzedawcy konieczne jest wystąpienie ciągu zdarzeń w trakcie i w związku z dostawą towarów, w którym jedno z nich jest koniecznym warunkiem (przyczyną) wystąpienia następnego. Konieczne jest, by powiązania pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami były normalne, tzn. typowe, oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy, a nie będące rezultatem jakiegoś zupełnie wyjątkowego zbiegu okoliczności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które spowodowały szkodę lub odpowiedzialność Kupującego w relacjach z osobą trzecią w związku z faktem dostawy towaru przez Sprzedawcę do Kupującego.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towaru dostarczonego przez Sprzedawcę.

VI. Odpowiedzialność, roszczenia odszkodowawcze

 1. Sprzedawca gwarantuje, że towar jest zgodny ze specyfikacją podaną w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać w szczególności parametry techniczne, właściwości fizykochemiczne, przydatność technologiczną oraz zasady składowania zamawianego towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi lub właściwościami fizykochemicznymi, jak również za towar, w którym powstały szkody w wyniku złego składowania (przechowywania), niewłaściwego konserwowania, czyszczenia, obróbki technologicznej oraz błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.
 4. Wszelkie informacje podane przez Sprzedawcę, w okresie poprzedzającym wykorzystanie towaru lub w trakcie jego wykorzystywania są udzielane w dobrej wierze, ale nie stanowią porady technicznej.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamawiany towar oraz własne ryzyko zastosowania towaru na potrzeby własne lub osób trzecich.
 6. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, Sprzedawca może dostarczyć materiały z różnych wytopów hutniczych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wizualne różnice (np. odcień koloru) w dostarczonych towarach.
 7. Jeśli Sprzedawca zobowiązał się do wydania Kupującemu dokumentacji technicznej (certyfikatów, atestów) to przyjmuje się, że może tego dokonać w terminie do 5 dni roboczych od wydania towaru.
 8. Za materiał określany w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowy” (np. II gatunek), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadkach kiedy przekazana została Kupującemu dokumentacja techniczna z nim związana. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy, na podstawie której następuje przyjęcie zwrotu materiału na magazyn. Warunkiem wydania zgody na zwrot jest pełna identyfikowalność towarów (etykieta Sprzedawcy oraz dokumentacja zdjęciowa towaru przygotowanego do zwrotu), brak uszkodzeń (wykluczając wady reklamacyjne). Towary muszą być zabezpieczone przed dalszą utratą wartości, a ich rozładunek musi być możliwy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przyjętymi u Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające ze swego rażącego zaniedbania lub celowego działania, pod warunkiem udowodnienia tego przez Klienta, przy czym wysokość dochodzonego odszkodowania nie może przewyższać 100% wartości wadliwego lub uszkodzonego Towaru, określonej na fakturach. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia innym postanowieniom OWS wyłączającym całkowicie odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy.

VII. Zastrzeżenie prawa własności

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, sprzedaż towaru następuje z zastrzeżeniem prawa własności sprzedawanych towarów na rzecz Sprzedawcy aż do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności za daną dostawę towarów. Jeśli nie ustalono w formie pisemnej inaczej, to Kupujący nie może zbyć towaru zastrzeżonego przed uiszczeniem wszelkich należności za daną dostawę towarów. Sprzedawca może przenieść prawa przysługujące mu wobec Kupującego z tytułu umowy na podmiot trzeci.
 2. W dacie wydania towaru Sprzedawca dokona zastrzeżenia prawa własności na potwierdzeniu zamówienia, fakturze lub dokumencie wydania towaru z magazynu. Zastrzeżenia prawa własności jest skuteczne w wypadku dokonania stosownej adnotacji, na co najmniej jednym ze wskazanych wyżej dokumentów.
 3. Przeróbka, połączenie lub pomieszanie towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności powoduje, że Sprzedawca staje się współwłaścicielem nowego towaru w takiej części w jakiej ma się do całości wartości zastrzeżonych rzeczy połączonych, pomieszanych lub przerobionych. Zastrzeżenie prawa własności jest skuteczne także, co do udziału we współwłasności.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub innego postępowania zmierzającego do zaspokojenie praw i interesów wierzycieli, Kupujący zobowiązany jest oznaczyć towar w sposób wskazujący na zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedawcę.
 1. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do skontrolowania towaru w miejscu, w którym on się znajduje, jak również do jego odebrania.

VIII. Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostawie towaru lub niewykonanie zobowiązań umownych, w całości lub w części, jeśli działalność Sprzedawcy lub jego dostawcy jest utrudniona w wyniku działania siły wyższej. Siła wyższa może obejmować, ale nie jest ograniczona tylko do epidemii, mobilizacji wojskowej, wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, ataków hakerskich na systemy informatyczne, zamieszek, niestabilnej sytuacji politycznej, rewolucji, sabotażu, poważnej awarii w zakładzie, wypadków, sporów pracowniczych, spóźnionej lub niekompletnej dostawy w zakresie towarów, innych produktów lub ważnych komponentów, działania lub zaniechania działania przez władze lub instytucje krajowe lub ponadnarodowe, embarga, nieprzewidzianych problemów transportowych, pożaru, eksplozji, katastrof naturalnych oraz wszelkich zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy.
 2. W takim przypadku, Sprzedawca ma prawo do uzasadnionego terminu dodatkowego dla wykonania swoich zobowiązań, a także do rozdzielenia produkcji pomiędzy klientów w sposób, jaki uzna za słuszny.
 3. Powyższe postanowienie odnosi się, z odpowiednimi zmianami, także do Kupującego.
 4. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązuje się do powiadomienia o tym drugiej strony.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli strony w formie pisemnej nie ustalą inaczej, niniejsze OWS oraz odrębne pisemne umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedawcy.
 3. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo złożenia powództwa również do sądu właściwego dla Kupującego.
 4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
 5. Akceptując OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające w jego imieniu w kraju i za granicą, w celu realizacji umów sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO), Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 6. Pełna informacja o obowiązkach Administratora danych osobowych dostępna jest pod adresem:Euro-Spec Sp. z o.o. 41-407 Imielin, ul. Nowozachęty 32.
 7. Sprzedawcy oświadcza, że preferowanym sposobem komunikacji we wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą jest forma pisemna lub komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Niniejsze OWS jak i wszelkie ich zmiany publikowane są także w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.euro-spec.pl w sposób umożliwiający Kupującemu pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 9. Niniejsze OWS stosuje się od dnia 17 marca 2023 r.